MADDE 1: TARAFLAR VE GİRİŞ

İşbu YAZILIM HİZMET ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”), [•] tarihinde

 1. Kozyatağı Mh. Şht. M. Fatih Öngül Sk. Bağdatlıoğlu Plaza 3/13 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren MDP TR TEKNOLOJİ Limited Şirketi (İşbu Sözleşme’de bundan sonra “MDP” olarak anılacaktır).

ile

 1. [•] adresinde faaliyet gösteren [•], bundan böyle “Müşteri” olarak anılabilecektir.

arasında akdedilmiştir.

Buradan itibaren tek başına birer “Taraf, birlikte ise “Taraflar” olarak da anılabileceklerdir.

ŞÖYLE Kİ, Müşteri’nin, MDP’nin sunacağı hizmetler ve bu hizmet kriterleri ile ilgili temel konuları düzenleyen bu Sözleşme, iş birliğine dayalı bir yönetim ile Taraflar’ın karşılıklı olarak mutabık kaldıkları politikaların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla akdedilmiştir.

ŞÖYLE Kİ, Taraflar, bu Gizlilik Sözleşmesi ile anlaşmaları kapsamında, aralarındaki ilişkiyi düzenleyen şart ve koşullan belirlemek istemektedirler.

DOLAYISIYLA ŞİMDİ, Taraflar aşağıdaki mutabakata varmışlardır:

MADDE 2: TANIMLAR

İçerik aksini gerektirmedikçe aşağıdaki kelime ve terimler, işbu Sözleşme’de kendilerine aşağıda atfedilen anlamlan ifade ederler:

“Sözleşme” İşbu Yazılım Hizmet Aboneliği Sözleşmesi’ni ifade eder.

“Gri Portal”veya “İş” MDP’nin faaliyetlerini kontrol altında bulundurduğu ve her türlü hakkına sahip olduğu, sözleşmenin konusunu oluşturan; -geliştirilebilir niteliği sebebiyle bu hizmetlerle sınırlı olmamak üzere- e-arşiv görüntüleme çözümü hizmetlerini sunan, https://www.griportal.com web adresine sahip çevrimiçi platformdur.

“Kaynak Kodu” MDP’ye ait, ya da mülkiyeti MDP’ye ait olmamakla birlikte MDP’nin zilyetliğinde olan, işbu sözleşme özelinde Gri Portal ürününe ait yazılım dizisidir.

“Müşteri” İşbu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen ticari unvana sahip işletmeyi ifade eder. Sorumluluk prensipleri açısından ise, faaliyetlerini gerçekleştirirken işletme ile hareket eden “ifa yardımcıları”nı, işletmenin yasal olarak tescil edilmiş ve edilmemiş yetkililerini de (işletme ile müteselsilen) ifade eder.

“İfa Yardımcısı” Taraflar’ın resmi ya da resmi olmayan yollarla, işin gerçekleştirilmesi için istihdam ettiği, anlaştığı, vekalet ilişkisi kurduğu, temsilcilik atadığı, kısmen ya da tamamen kayıt dışı ya da kaydi yardım aldığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. Maddesinde genel çerçevesi çizilen kişileri ifade eder.

MADDE 3: YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÖZLEŞMENİN DEVAMI

İşbu Sözleşme, [•] tarihinde yürürlüğe girecektir ve süresiz olarak akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme;

 1. Taraflardan birlikte iradeleri ile feshedilmedikçe,
 2. Sözleşmenin konusunu oluşturan unsurlar yok olmadıkça,
 • Sözleşme’de öngörülen fesih ya da sona erme halleri ya da hakları mevcut olmadıkça

geçerliliğini koruyarak yürürlükte olmaya devam edecektir.

MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE NİTELİĞİ

 • İşbu Sözleşme, MDP ile Müşteri arasında Gri Portal ürününe ait anlaşma, sözleşme, sözleşme öncesi görüşme, müzakere ya da bu anlamlara gelmese de her türlü temas sebebiyle, bu hukuki ilişkiye ilişkin yazılım hizmet aboneliği konusunda karşılıklı hak ve yükümlülüklerin saptanmasını içeren bir sözleşmedir.
 • İşbu sözleşme ile Müşteri, taraflarca uzlaşılan sözleşme bedelini, belirlenen şartlarda ödemek kaydıyla Gri Portal yazılımının kullanım hakkını kazanır. Alıcı, sözleşme süresince programı web üzerinden kullanır ve yeni bir sözleşmeyle kullanım süresini uzatmaz ise, kullanım hakkından ve kayıtlı verilerinden vazgeçmiş sayılır.
 • Taraflar, işbu sözleşmeyi imzalamak suretiyle; ifa yardımcılarının ya da teknik olarak bu anlama gelmemekle birlikte işbu sözleşmenin 2. Maddesindeki tanım kapsamındaki kişilerin garantörü durumundadırlar. Bu doğrultuda cezai şart hükmü içeren 7. Maddedeki yükümlülüklerinde, bu kişiler ile birlikte ifa yardımcılarının eylemlerinden müteselsilen sorumludurlar.
 • Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Müşteri, herhangi bir grup şirket / holding / şirketler topluluğu gibi birden çok şirketi temsil ettiğini iddia ederek üçüncü kişilerin kullanım hakkı olduğunu iddia edemez. Gri Portal’ı ya da Gri Portal’a erişim için gerekli, kullanıcı kodunu, şifrelerini ve benzeri bilgileri ödünç veremez, alt lisansını veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, yeniden satamaz. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez. Sözleşme, yalnızca Sözleşme’nin tarafı olan kişiye ya da üyelik tanımlamasına göre bu kişilerin diğer hesaplarına kullanım hakkı tanır.
 • Gri Portal, vergi mevzuatı ve özellikle 433 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (ya da yerine uygulamaya girecek sair mevzuat) kapsamında, e-arşiv faturaların alıcılara tebliğ edilmesi, düzenlenmesi, belgelerin elektronik ortamda oluşturulması gibi sair kuralların hiçbiri için bir araç/entegratör niteliğinde değildir. 433 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve sair mevzuat kapsamında tüm sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir.
 • MÜŞTERİ, Gri Portal’ı; yalnızca MDP’ye hizmet bedelini ödediği yazılım fonksiyonlarıyla kullanma hakkına sahiptir. Teknik açıdan erişimi mümkün olsa bile, Gri Portal’ın içindeki üst/farklı fonksiyonların, ilgili hizmet bedelleri ödenmeksizin kullanma hakkı ise bulunmamaktadır.

MADDE 5: MÜŞTERİ’NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Müşteri, web tabanlı yazılımların kendi yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi ya da ihlal eylemini gerçekleştirmiş olması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Müşteri’nin eylemleri sebebiyle MDP’nin herhangi bir ceza, yaptırım ve sair uygulama ile karşılaşması durumunda MDP’nin tüm zararını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üyelik kaydının yapılabilmesi için Hesap Oluşturma aşamasında üye bilgilerinin tam ve doğru olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde üyelik kaydı yapılamaz ve Müşteri programı kullanmaya başlayamaz.
 • Müşteri, MDP’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere toplam ücreti , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (griportal.com) sitesinde uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 • Müşteri, MDP tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel yazılım, grafik, tasarım, çizim, harita, model ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü eserin ya da ticari ürünün manevi haklarının MDP’ye ait olduğunu, bunların yalnızca kullanım hakkının bu sözleşme ile sınırlı sürede ve kullanımda kendisine ait olduğunu, Gri Portal’ı hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, vergi mevzuatına göre entegratör niteliğinde olmayan MDP’ye, vergi mevzuatından kaynaklanan hiçbir sorumluluk yüklemeyeceğini, Gri Portal’ın Müşteri tarafından usulüne uygun düzenlenmiş e-arşiv faturalarının yönetimi konusunda pratik yarara yönelik bir yazılım olduğunu, dolayısı ile vergi mevzuatı ve sair mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluğun bizzat kendisinde olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, faturaların içeriğinin doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak MDP’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır.
 • Müşteri, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm belge, fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, MDP’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.
 • Müşteri, MDP’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere toplam ücreti , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (griportal.com) sitesinde uygun şekilde MDP tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, bunun dışında Gri Portal ile ilgili detaylandırılmasını istediği hususlar için MDP ile arasındaki iletişim kanallarının varlığından haberdar olduğunu, sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 • Gri Portal’ın ve Gri Portal’ın kullanılmasıyla oluşan verilerin yedeğini (back-up) almaktan ve yedekleri kontrol etmekten münhasıran Müşteri sorumludur. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında MÜŞTERİ veya Kullanım Noktalarına ait donanım, program ve sistemlerde oluşabilecek her türlü veri kaybına karşı gerekli önlemlerin alınması Müşteri’nin sorumluluğundadır. MDP’nin; Müşteri’nin verileri, bilgileriyle ilgili bir taahhüdü bulunmadığı gibi bunlara ilişkin olarak bir garantisi ve sorumluluğu da yoktur.

MADDE 6: MDP’NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • MDP, Sözleşme ile öngörülen hizmet niteliğini, Müşteri’nin Gri Portal’dan elde etmeyi umduğu yarara zarar gelmemek kaydıyla, tek taraflı bir şekilde değiştirme hakkına sahiptir.
 • MDP, Gri Portal’ı kullanıma hazır bulundurmakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. MDP Gri Portal’ın uygulamasını yüksek hız ve kalitedeki serverlarda gerçekleştireceğini, Gri Portal’ın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için gerekli her türlü işlemi yapacağını ve önlemler bütününe sadık kalacağını taahhüt eder.
 • MDP, Müşteri’ye sağlayacağını taahhüt ettiği hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları uygun süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
 • MDP, Müşteri’nin griportal.com web sitesindeki üyelik adımlarının ve ödemenin gerçekleşmesini müteakip yazılımın kullanımını anında ifa edeceğini kabul eder.
 • MDP, ücretlendirme konusunda genel ekonomik durum, maliyet artışı, talep değişimi gibi sebeplerle tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Taraflar, yazılı veya sözlü olarak aldığı Gizli Bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki hususları taahhüt ederler. Ayrıca, Taraflar İş’in yapılması sırasında gizli bilgileri bilmesi gereken ya da bilmesi gerekmese de bir şekilde bilgilere ulaşma imkanı bulunan kişilerin, bünyesi altında faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşların ve yönetim kurulu (müdürler kurulu, müdür) üyelerinin, yetkililerinin, personelinin, acentelerinin ve aralarında yine Taraflarca atanmış durumda bulunan veya yeni atanan ve Tarafları temsil eden avukatlarının, muhasebecilerinin, danışmanlarının ve mali müşavirlerinin de bulunduğu temsilcilerin de aşağıdaki yükümlülüklere uymasını sağlayacaklardır.
 • Gizli bilgiyi alan taraf, gizli bilgileri yalnızca İş’in yapılması sırasında ihtiyaç duyulan amaç için kullanacaktır. Taraflardan her biri; gizli bilgileri ihtiyaç duyulan amacın dışında başka herhangi bir amaçla ve/veya kendi ya da üçüncü bir şahsın menfaat ya da amaçları için ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla rekabet amaçlı kullanmayacağını ve açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder. Gizli Bilgiyi alan taraf, gizli bilgiyi, özellikle karşı tarafa dolaylı veya doğrudan zarar verecek herhangi bir amaçla veya ticari bir dezavantaj sağlayacak şekilde kullanmayacaktır.
 • Taraflar ve temsilcileri gizli bilgileri tamamen ve titizlikle gizli tutacak ve İş kapsamında bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışanları veya temsilcileri dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmeyecektir. Taraflar, çalışanlarına ve temsilcilerine, gizli bilgilerin gizlilik niteliğini ve tarafların bu sözleşmenin iyi bir şekilde uygulanmasından sorumlu olacağını bildirecektir; bu kapsamda her bir Taraf, İş kapsamında gizli bilgilere ihtiyaç duyan üçüncü kişilerin de garantörü olduğunu doğrular.
 • Gizli Bilgilerin bütün orijinalleri ya da kopyaları, talep üzerine derhal gizli bilgiyi alan tarafça iade edilecek, bütün kopyaları, İş’in konusu ile ilgili çalışmalar ve raporlar yine talep ile gizli bilgiyi alan tarafça imha edilecektir.
 • Gizli Bilgi’yi alan Gizli Bilgi’yi veren tarafından kendisine ve danışmanlarına verilen, açıklanan veya açıklanması sağlanan bilgileri veya materyalleri veya diğer belgeleri ya da malzeme ve verileri, yürürlükteki ilgili mevzuatın ve çalışmalar sonucu hazırlayabilecekleri raporun (raporların) oluşturulmasının gerektirdiği haller dışında hiçbir şekil veya surette kopya etmeyeceğini, çoğaltmayacağını veya zilyetliğini devretmeyeceğini kabul eder.
 • Verilen tüm bilgiler her zaman bilgiyi verenin mülkiyetinde kalacaktır ve Gizli Bilgilerin bilgi alana açıklanması veya ulaşma yetkisi verilmesi hiçbir şekilde bilgiyi veren tarafından bilgi alana verilen bilgi ya da materyallerin herhangi bir kısmına ilişkin olarak bir hak ya da yetki verildiği şeklinde yorumlanamaz. Yazılı veriler ve yazılı verilerin herhangi bir kopyası, bilgiyi veren tarafın yazılı talebi üzerine bilgiyi alan tarafın seçimine bağlı olarak ya derhal bilgiyi veren tarafa iade edilecek veya yok edilecektir.
 • Herhangi bir hukuk normu dolayısıyla ilgili bir hükümet merciinin yahut yetkili bir devlet organının, bilgiyi alan tarafın Gizli Bilgilerden herhangi birini ifşa etmesini talep etmesi durumunda, bilgiyi alan taraf, derhal gizli bilginin sahibi olan tarafa bu talebi veya emri bildirerek, bilgiyi alan tarafın bu talep veya şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu aramasını veya bilgiyi alan tarafı söz konusu talep veya emirle ilgili olarak bu Sözleşme’nin hükümlerine uyma yükümlüğünden muaf tutulmasını sağlayacaktır. Gizli bilgini sahibi olan tarafın bir korunma yolu bulamaması veya bilgiyi alan tarafı söz konusu emir veya taleple ilgili olarak bu Sözleşme hükümlerine uyma yükümlülüğünden muaf tutmaması durumunda, bilgiyi alan taraf, Gizli Bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa etmeye zorlandığı kısmını ifşa edecektir.
 • Taraflardan her biri, sürdürmüş oldukları iş ilişkisi ile illiyet bağı kurulduğu müddetçe, işin yürürlüğü ve gerçekleşmesi için paylaşılması zorunlu ya da gerekli bilgilerin üçüncü kişilere, işin görülmesi kaidesinde ve gizlilik kriteri ile tevdi edebilir. Meğerki bu bilgiler, yalnızca işin gereği yapılması gerekli ve zorunlu olsun. Diğer tarafın ise üçüncü kişilere sunulması zorunlu ya da gerekli kendisine ait gizli bilgileri, bu maddede sayılı sebeplerle karşı tarafça üçüncü kişilere vermekten imtina etmesi ve bu sebeple işin aksaması, kısmen ya da tamamen görülemez hale gelmesi, gecikmesi gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu durumlar ile ilgili olarak tüm sorumluluğun kendi tarafına ait olduğunu, karşı tarafın bu sebeple uğradığı zararlar yahut yapmış olduğu masraflar var ise, bu miktarları karşı tarafa sağlayacağını Taraflar açıkça kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar, gizli bilginin kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler içermesi durumunda T.C. Anayasa’sına, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda muhtelif yollardan elde edilmiş olan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulacaktır ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel veriler ancak ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi, hizmetin ifasını ve meşru amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenebilir. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi gereken durumlarda hukuka uygun, dürüst, işlendikleri amaçla ölçülü, sınırlı ve bağlantılı olmayı, meşru ve belirli amaçlar için verileri işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu veriler hiçbir zaman hukuka aykırı hizmetler ve gayri meşru sebepler için kullanılmayacaktır. Kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması durumunda re’sen veya talep üzerine silinecektir, yok edilecektir veya anonim hale getirilecektir. KVKK m.11’e göre veri sahibinin vermiş olduğu kişisel verileri ile ilgili bilgi talep hakkı bulunmaktadır. Bu talep ileri sürüldüğü halde Gizli Bilgiyi alan taraf veri sahibini bilgilendirmekle yükümlüdür.

MADDE 7: GİZLİLİK

 • Taraflardan her biri; gerekli önlemlerin alınmaması, sözleşme şartlarına aykırı davranılması, özensiz ve itinasız davranışlarda bulunulması gibi ihmal ya da kast unsurlarına dayanan sebeplerle herhangi üçüncü kişilerin gizli bilgilere erişmesine sebep olmaları veya işbu sözleşmede belirtilen hükümlerin ihlalinin ortaya çıkması durumlarında, üçüncü kişinin eylemlerini ve eylemlerinin yol açtığı akdi ya da kanuni zararları da karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Gri Portal ürününün temelini kaynak kodlar oluşturmaktadır. Kaynak kodlar, yalnızca Gri Portal ürününe ait olanlarla sınırlı olmamak üzere, işbu sözleşme ile korunur. Bu doğrultuda kaynak kod, özel olarak tanımlanmış gizli bilgiyi ifade edecektir. Müşteri, kaynak kodları hiçbir suretle üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacağını, kaynak kodların güvenliğinin sağlanması için elinden gelen azami özen ve özveriyi sarf edeceğini kabul eder. Gri Portal kurulumu, Müşteri’ye ait ya da Müşteri kontrolündeki mecralarda gerçekleşeceğinden, bu mecraların her türlü güvenliğinden Müşteri sorumludur.
 • Müşteri, Gri Portal üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, yazılımı kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramaz.
 • Müşteri, asıl sözleşmenin sona ermesi ile ya da asıl sözleşme hukuken sona ermese dahi fiilen sona ermiş ise bu andan itibaren; Gri Portal ürününe ait tüm unsurların, kurulumun gerçekleştiği ya da Müşteri’nin bir şekilde erişiminin olduğu serverlardan, bulut istemcilerden ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mecradan tamamen kaldıracağını, herhangi bir şekilde erişim gerçekleştirmeyeceğini, tüm kaynakları temizleyeceğini, üçüncü kişilere karşı da tam gizlilik koruması sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Birinci Derece İhlal: Taraflar, işbu sözleşmenin 7.2. maddesinde öngörülen özel olarak tanımlanmış gizli bilgi ile ilgili 7.3. ve 7.4. maddelerinde öngörülen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kaynak kodlar ile ilgili her türlü gizlilik kurallarına aykırılığın, gizliliğin ağır ihlali olarak değerlendirileceğini ve bu hususun birinci derece ihlal olarak tanımlandığını kabul ederler. Ağır ihlal halinde ihlal eden taraf, herhangi bir otoritenin kararına, değerlendirmesine ya da raporuna gerek kalmaksızın, ilk yazılı taleple muaccel olacak şekilde, ihlal başına İki Yüz Bin Türk Lirası tutarında birinci derece ihlal cezai şartı bedelini, ihlale uğrayan tarafa ödemekle yükümlüdür. Söz konusu tutar, ihlale uğrayan tarafın tazminat talebinden bağımsızdır.

Birinci derece ihlalin, kaynak kodlar üzerinde MDP’nin hakimiyetini, ticari arzını, Gri Portal ürününün tedavül yeteneğini ve özgünlüğünü, Gri Portal pazarının ihlal sebebiyle MDP aleyhine kısmen ya da tamamen olumsuz yönde etkilemesi durumunda MDP’nin Gri Portal ürününü pazarlamaktaki amacının zedelendiği taraflarca kabul edilir. Bu halde Müşteri, Gri Portal ürününe ait kaynak kodlara ilişkin gizlilik taahhütlerini yerine getirmediği için, bilirkişiler tarafından Gri Portal üzerinde yapılacak değerleme neticesinde belirlenen Gri Portal değerinin yarısını, MDP’nin cezai şart hakkına halel gelmeksizin ilk talep ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 • İkinci Derece İhlal: Taraflar, işbu sözleşmenin 7.5. maddesinde öngörülenler dışında bir sebepten gizlilik ihlali halinde, bu ihlalin ikinci derece ihlal olarak tanımlandığını kabul ederler. Bu durumda ihlal eden taraf, ilk yazılı taleple muaccel olacak şekilde, ihlal başına Yüz Bin Türk Lirası tutarında birinci derece ihlal cezai şartı bedelini, ihlale uğrayan tarafa ödemekle yükümlüdür. Söz konusu tutar, ihlale uğrayan tarafın tazminat talebinden bağımsızdır.
 • İşbu maddede yer alan cezai şart tutarları, her sözleşme döneminde Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık değişim oranları baz alınarak, sözleşme döneminin bittiği (imza tarihinden itibaren bir takvim yılının dolduğu) günden önce en son açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi oranında artırılacaktır.

MADDE 8: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Taraflar, bu Sözleşmeye konu Hizmetler kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilen verilerin, Müşteri veya İfa Yardımcıları tarafından MDP’ye yüklenmesi halinde; KVKK’da ve bu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerine uygun davranacaklarını kabul etmişlerdir.
 • Bu maddede belirtilen kişisel verilerle ilgili Veri Sorumlusu olan taraf Müşteri ve/veya İfa Yardımcıları’dır (“Veri Sorumlusu”). MDP ise, Veri Sorumlusunun talimatlarına ve bu Sözleşmeye uygun olarak söz konusu kişisel verilerin Gri Portal’ın kullanılması kapsamında işlenmesi nedeniyle Veri İşleyen taraftır (“Veri İşleyen”). Bu kapsamda MDP, yalnızca Veri Sorumlusunun talimatlarına ve bu Sözleşmeye uygun olarak hizmetin sağlanması için MDP vasıtasıyla kişisel verileri işleyecek; Hizmetlerin ifası amacıyla yurt dışına ve Üçüncü Şahıslara aktaracak; Hizmetlere/kişisel verilere yetkisiz şahısların erişimini önlemek için makul ve gerekli teknik tedbirleri alacak; kişisel verileri burada belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara aktarmayacak ve Sözleşmenin ve/veya ilgili veri saklama sürelerinin sona ermesi halinde imha edecektir.
 • Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden ve Veri İşleyene aktarılması için KVKK tarafından öngörülen tüm izinlerin usulüne uygun şekilde alınmasından, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, gerekli sözleşmelerin yapılmasından ve taahhütlerin alınmasından ve ilgili izinlerin alınmış olmasından münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Veri Sorumlusunun KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurul kararları kapsamında üzerine düşen izinleri ve/veya güvenlik tedbirlerini almaması ve/veya sair KVKK yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; ilgili kişilerin zarar, ziyan talepleri ile idari mercilerin keseceği cezalar dahil tüm sonuçlarından Veri Sorumlusu sorumlu olacaktır.

MADDE 9: YETKİNLİK VE YÜRÜRLÜK

 • MDP, işbu sözleşmeyi Gri Portal mecrasında yayınlamakla içeriğini ticari olarak kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, Gri Portal üzerinden sözleşmeyi ve eklerini imzalaması ya da online olarak onaylaması ile sözleşmenin ticari geçerliliğini kabul ettiğini beyan eder; sözleşmenin imzalanmadığı, ıslak imza bulunmadığı gibi gerekçelerle geçersiz olduğunu iddia edemez.
 • Gri Portal üyeliği, online vasıtalarla başlatılabileceğinden Müşteri, şirketini temsile yetkisi olmayan kişilerce üyeliğin gerçekleştirildiğini, bu sebeple sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere uymak zorunda olmadığını iddia edemez. Öyle ki; bunun gibi bir iddia, yetkili otoritelerce kabul görse dahi, üyelik prosedürlerini gerçekleştiren kişi vekaletsiz iş görme hükümlerine göre Müşteri ile müteselsilen ve müştereken sorumludur.
 • Gri Portal’ın kullanım hakları, üyelik ücretinin ödenmesi ile başlayacaktır. Tekrar eden dönemlerde ödemenin alınmaması sebebiyle MDP, Gri Portal’a erişimi kısıtlayabilir ya da tamamen yasaklayabilir. Böyle bir durumda Müşteri, veri kaybından ya da herhangi bir şekilde sürdürülebilirliğin kesilmesinden kaynaklı hiçbir zarar talebinde bulunamaz.

MADDE 10: DİĞER HÜKÜMLER

 • Feragat

Yazılı olmayan ve haklarından feragat eden tarafça imzalanmayan feragatler geçerli olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya işbu Sözleşme’nin ihlalinden doğan haklarını kullanmaması, söz konusu hüküm ve şartın bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 • Anlaşmanın Tamamı

İşbu Sözleşme konusu ile ilgili olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve konusu ile ilgili olarak Taraflar arasında yapılan tüm ve her önceki anlaşmanın ve taahhüdün yerini alır.

 • Bölünebilirlik

Bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde bu hüküm Sözleşme’den çıkarılmış addedilir ve Taraflar, hükmün etkisine mümkün olan en yakın ektiye sahip yeni bir hükmü bu çıkarılan hükmün yerine düzenlerler. Bir maddenin kanuna aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi bu Sözleşme’nin geri kalanının kanunlara uyumunu, geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

 • Yetki

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

 • Ticari İleti

MDP, Müşteri’nin Gri Portal’a uzaktan erişimini sağlamak amacıyla ve Gri Portal ile ilgili sair amaçlarla dijital surette kaydetmiş/kaydettirmiş olduğu iletişim adresine, her zaman elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın Müşteri’nin her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiği kabul edilir. Müşteri, vermiş olduğu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri ret etme hakkını her zaman kullanabilir. Ret talepleri en kısa sürede işleme alınır.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR KAPSAMINDA, kullanıcı platforma kayıt olarak bu sözleşmeyi kabul eder.

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo